Oracle修改表结构修改方法及注释添加方法分享


摘要:
下文通过举例的方式讲述oracle中对表结构的修改方法及注释添加方法,如下所示:


一、修改数据表中字段类型

 
  ---语法:
  ALTER TABLE [数据表名称] MODIFY(列名 数据类型);
 
  ---例:修改数据表 tb_maomao中的列info为varchar(80)
  alter table tb_maomao modify (info VARCHAR(80));
  /*
   修改列类型注意事项: 列类型只可以改大,不可以改小
  */


二、为数据表增长一个数据列

 
  ---语法:
  ALTER TABLE [数据表名称] ADD(列名 数据类型);
 
  ---例:为数据表 tb_maomao 增加列info2为varchar(80)
  alter table tb_maomao ADD(info2 VARCHAR(80));


三、修改数据表中数据列名称

 
  ALTER TABLE [数据表名称] RENAME COLUMN 旧数据列名称 TO 新数据列名称;
 
  ---例:为数据表 tb_maomao 将列名infoA修改infoB
  alter table tb_maomao RENAME COLUMN infoA TO infoB;


四、删除数据表中的数据列

 
  ALTER TABLE [数据表名称] DROP COLUMN 数据列名称;
 
  ---删除数据表tb_maomao中的“infoA”列
  alter table tb_maomao drop column infoA;


五、修改数据表名称

 
  ALTER TABLE [数据表名称] RENAME TO 新数据表名称;
 
  ---修改数据表 tb_maomao 名称为 tb_maomao_new
  alter table tb_maomao rename to tb_maomao_new;


六、为数据表添加注释

 
  comment column on 数据表名称.数据列名称 is '列注释';  //变更列注释方法
  
  ---为数据表tb_maomao中的“infoA”列 添加注释信息
  comment on table tb_maomao.infoA  IS '列注释信息';