mssql cast(cast as string)将一个类型转换为字符串类型的方法分享


摘要:
下文将通过举例的方式讲述将一个数据类型转换为字符串类型的方法分享,如下所示:
实验环境:sqlserver 2008 R2

cast转换数据类型概述:
下文通过举例的方式,讲述数据类型转换为字符串类型的方法分享,如下所示:

cast 转换为字符串的语法:
select cast(表达式 as varchar)

declare @maomao1 int
declare @maomao2 decimal(10,2)
declare @maomao3 bit 
declare @maomao4 bigint


set @maomao1 =10
set @maomao2 =19.2
set @maomao3 =1
set @maomao4=888

select cast(@maomao1 as varchar),
cast(@maomao2 as varchar),
cast(@maomao3 as varchar),
cast(@maomao4 as varchar)