mssql sqlserver RADIANS 数学函数将返回度数所对应的弧数


摘要:
下文讲述 RADIANS 函数, 数学函数将返回度数所对应的弧数
实验环境:sqlserver 2008RADIANS 函数功能及语法说明

RADIANS 函数功能:
数学函数将返回度数所对应的弧数
———————————————-
RADIANS 语法简介:
RADIANS (参数)
————————
参数说明:
参数:
数值类型的数据
—————————-
RADIANS 返回值说明:
同参数类型一致
例:输入一个整型则返回一个整型RADIANS 函数举例说明


 
     select RADIANS (90.00),RADIANS(80.00),RADIANS(90) 
     GO  
	 --------输出--------------------- 
     1.570796326794896600	1.396263401595463600,1