linux 检测libpng是否安装


在终端服务器上 输入以下命令,
rpm -qa|grep libpng
将返回libpng的版本信息

在终端命令输入
root@localhost : rpm -qa|grep libpng

如下截图所示:
代表libpng 存在linux服务器中
libpng是否安装的检测