c语言数据结构--队列


队列简介

队列也是一种在线性表基础上扩展的数据的结构
队列的数据进出方式为先进先出原则
队列数据从一端进入,另一端离开


队列中的几个概念:
数据离开的一端称之为队头
数据进入的一端称之为队尾定义一个队列

typedef struct QNode{
数据类型 data;
struct QNode *next;
} QNode,*QPtr;

typedef struct{
QPtr f;//队头
QPtr e;//队尾
} duiLie;


创建一个队列
init(duiLie *q){
q->f=q->e =(QPtr)malloc(sizeof(QNode));
if(!q->f) exit(0);
(q->f->next = NULL;
}


入队列

insert(duiLie *q,数据类型 data){
QPtr p = (QPtr)malloc(sizeof(QNode));
p->data = data;
p->next =NULL;

q->e->next=q;
q->e=p;
}


出队列

数据类型 out(duiLie *q){
if(q->f == q->e) return ;//队列为空
数据类型 t;
QPtr p;
t = q->f->data;
p=q->f->next;
q->f->next =p->next;
free(p);
return t;
}


销毁一个队列

void delAll(duiLie *a){
while(a->f){
a->e = a->f->next;
free(a->f);
a->f = a->e;
}
}


循环一个队列


队列的应用 及 队列的优点

#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
typedef struct Q{
  char data;
  struct Q *next;
}QN,*QPtr;
typedef struct {
  QPtr f; //队头 出队使用
  QPtr e; //队尾 入队使用
} duiLie;

void init(duiLie *q){
  q->f=q->e =(QPtr)malloc(sizeof(QN)); //初始化队列 队列的第一个元素永远是一个空位
  if(!q->f) exit(0);
  q->f->next =NULL;
  
}

void insert(duiLie *q,char e){
   QPtr t;
   t = (QPtr)malloc(sizeof(QN));
   if(!q->f) exit(0); //无头节点
   t->data =e;
   t->next =NULL; 
   q->e->next =t;
   q->e =t;
}

char outDuiLie(duiLie *q)
{ 
 
  QPtr t;
  char t2;
  if(q->f == q->e) exit(0);
  
  t = q->f->next;
  t2 = t->data;
  q->f->next = t->next;
  if(t==q->e){q->e =q->f;} //判断是不是最后一个元素
  free(t);
  return t2;
}

void delDuiLie(duiLie *q)
{
  while(q->f)
  {
   q->e = q->f->next;
   free(q->f);
   q->f = q->e;
  }
}

int main()
{
 char i;
 duiLie *q1;
 init(q1);
 printf("请输入字符串:输入@时结束输入:\n");
 scanf("%c",&i);
 while(i !='@')
 {
  insert(q1,i);
  scanf("%c",&i);
 }

 while(q1->f != q1->e)
   printf("%c",outDuiLie(q1));  


 delDuiLie(q1); //销毁队列
 
 return 1;
}

[root@localhost ~]#./t
请输入字符串:输入@时结束输入:
this is dui lie test!@
this is dui lie test!