Python如何将1,2,3,4组成不重复的三位数呢?


摘要:
下文讲述Python中使用1,2,3,4四个数字组成不重复的四位数的方法分享,如下所示:

实现思路:
  使用for循环遍历列表,达到组成不重复三位数

例:

#maomao365.com
#生成不重复三位数的示例分享
 
for i in range(1,5):
 for j in range(1,5):
 for k in range(1,5):
  if( i != k ) and (i != j) and (j != k):
  print (i,j,k)
        
//输出
1 2 3
1 2 4
1 3 2
1 3 4
1 4 2
1 4 3
2 1 3
2 1 4
2 3 1
2 3 4
2 4 1
2 4 3
3 1 2
3 1 4
3 2 1
3 2 4
3 4 1
3 4 2
4 1 2
4 1 3
4 2 1
4 2 3
4 3 1
4 3 2
Python生成不重复三位数的示例分享

Python生成不重复三位数的示例分享