php中如何随机打乱一串字符串呢?


摘要:
下文讲述php中捣乱字符串顺序的方法分享,如下所示;

实现思路:
    借助str_shuffle函数可随机打乱字符串中的所有字符 

例:
使用字符串顺序变乱的示例分享

 
<?php

echo "maomao365.com str_shuffle的示例分享\n";

//随机打乱字符串的示例分享

$a ="maomao365.com";

echo str_shuffle($a);
echo "\n"; 

echo str_shuffle($a);
echo "\n"; 


echo str_shuffle($a);
echo "\n"; 

?>
php打乱字符串顺序的示例分享

php打乱字符串顺序的示例分享