CSS代码中属性值等于0时,不需要单位,这种写法你知道吗?


摘要:
下文css代码出现属性值等于0的写法说明,如下所示:


1.css 属性值等于0时,笔者建议去掉单位

例:

margin-bottom: 0em;
bottom: 0px;
----建议改写为以下写法----

margin-bottom:0;
bottom:0;


2.css 属性值为小于1的浮点数时,建议省略前面的0,如下所示

.txtInfo {
  width: 180px; 
  background: blue;
  opacity: 0.7;
}
----建议改写为以下方式--------
.txtInfo {
  width: 180px; 
  background: blue;
  opacity: .7;
}